En del af dagtilbuddet Midt

Den pædagogiske læreplan

Den 1. juli 2018 trådte nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Med den styrkede læreplan har vi fået et fælles pædagogisk værdigrundlag for alle dagtilbud, og de seks læreplanstemaer fra 2004 er blevet opdateret og udfoldet med brede pædagogiske mål. Det betyder, at alle dagtilbud har udarbejdet en ny og lokal forankret pædagogisk læreplan, der tager højde for den enkelte institutions børnegruppe og børnenes individuelle forudsætninger for deltagelse. Arbejdet hermed tager afsæt i et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, som udgør den forståelse og tilgang, hvorpå vi arbejder med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. Den pædagogiske læreplan fungerer som et redskab, der giver en klar fælles retning for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet og sikrer, at der etableres et pædagogisk læringsmiljø over hele dagen med afsæt i leg, børneinitierede aktiviteter, i rutinesituationer, pædagogisk planlagte aktiviteter og ikke mindst i samarbejde med forældrene og hjemmet. I de enkelte dagtilbud inddrages det pædagogiske personale og forældrebestyrelsen på forskellige niveauer i arbejdet med den pædagogiske læreplan. For at understøtte arbejdet med den pædagogiske læreplan arbejder alle kommunale dagtilbud i Varde Kommune med vores eget pædagogiske redskab ’’Fra Intention Til Handling’’ som sætter fokus på planlægningen af og arbejdet med de seks læreplanstemaer, herunder etableringen af en reflekterende og evaluerende praksis. I samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet har alle kommunale og selvejende dagtilbud i Varde Kommune deltaget i udviklingsforløbet ’’Demokrati i Børnehøjde’’. Med afsæt i de ansattes refleksioner over egen praksis, er der sat fokus på især børn i udsatte positioner og forældresamarbejde fra det pædagogiske grundlag. Gennem læreplanen arbejder dagtilbuddene også målrettet med Varde Kommunes politiske fokusområder for Børn og Læring, hvor hovedfokus er trivsel, læring og chancelighed. ” I Varde Kommune skal alle børn og unge trives og have lige muligheder for at udvikle deres potentialer for dannelse, uddannelse og job. Udvalget for Børn og Læring har derfor som hovedfokus på området at sikre høj grad af trivsel, gode læringsforhold og stor chancelighed for alle børn og unge i de kommunale dagtilbud og skoler. Hertil har udvalget fokus på at skabe og understøtte en sammenhængskraft mellem områdets fagprofessionelle. Det vil sige, pædagoger, lærere, psykologer, socialrådgivere, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og tale-hørekonsulenter. En måde at styrke sammenhængskraften er at styrke det tværfaglige samarbejde f.eks. ved at iværksætte flere fælles indsatser” Denne video til forældre fortæller nærmere om baggrunden for og indholdet af den pædagogiske læreplan:

SlTK7OpQ

Pædagogikken tager udgangspunkt i

Fra Intention til Handling (FITH)

Med fokus på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, danner FITH grundlag for en faglig pædagogisk praksis, hvor der arbejdes med de 6 læreplanstemaer i integrerede forløb. Forældrene inddrages aktivt for at styrke barnets lege- og læringsmuligheder i hjemmet.

Sprogstrategi

Vi arbejder med barnets tilegnelse og udvikling af sproget ud fra det grundvilkår, at jo tidligere vi kan understøtte og udvikle barnets sprog, jo større chancer er der for, at barnet får et godt sprogligt niveau i vuggestue, børnehave, skole og i sit senere uddannelsesforløb.

International Child Development Program (ICDP)

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser

Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet (NUSSA)

NUSSA handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg, hvor de forbedrer deres relationelle ressourcer og selvindsigt, hvormed børnene bliver mere robuste overfor psykiske stressfaktorer.

Forældretilfredshed og samarbejde

Forældretilfredsheden måles hvert andet år.

Vi er naturligvis interesserede i, at I som forældre oplever, at jeres forventninger og drømme i forhold til jeres barns institutionsliv går i opfyldelse. Vi er også realister og ved godt, det kan være svært at tilfredsstille alle drømme og forventninger, derfor er vi dybt afhængige af det gode samarbejde i hverdagen.
Der udsendes et elektronisk spørgeskema til forældrene via Tabulex.

Menz7DEA

Kvalitetsrapport

Dagtilbudslovens § 1 stk. 1-4,

beskriver formålet med loven, derudover tages i rapporten udgangspunkt i Varde Kommunes visionsstrategi, Børn og Ungepolitik samt vedtagne mål for dagtilbudsområdet. Visionen for alle Varde Kommunes dagtilbud er at skabe en praksis der sikrer, at alle børn trives bedst muligt, lærer mest muligt og møder mest mulig chancelighed.

HcLpkFIA

Vil du høre mere?

Giv os et kald eller send en email

79 94 87 31 Telefon
dm3uC0FA